• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - romerpp 17.09.2021-17.09.2022 Julian

  FILTRUJ KATALOG FIRM

  wyniki wyszukiwania przeładowują się automatycznie

  Centrum La­kie­ro­wa­nia Prosz­ko­we­go ECOLAK Sp.

  Data dodania: ponad rok temu  05.12.2016, odsłon: 3909

  USŁUGI

  Lakierowanie proszkowe

  metal i aluminium

  Dąbrowa Górnicza 41-300, Perla  10
  tel. 32 729 55 10
  tel. 32 729 55 25
  tel. kom. 668 516 776
  fax 32 729 55 15
  email: biu­ro­@e­co­lak.pl
  www.ecolak.pl

  Przemysł, bu­­do­w­ni­c­two, mo­­to­­ry­­za­­cja, to główne gałęzie go­­spo­­da­r­ki ob­słu­­gi­­wa­­ne przez naszą lakiernię, wy­ko­nu­ją­cą pro­fe­sjo­nal­ne malowanie proszkowe. Dzięki sto­­so­­wa­­niu farb pro­sz­ko­­wych od wiodących eu­­ro­­pe­j­skich pro­­du­­ce­n­tów, zre­­a­li­­zo­wać możemy każde zlecenie, nawet te wy­ma­ga­ją­ce spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia.

  Dzięki dłu­go­let­nie­mu do­świad­cze­niu zdobytemu podczas wy­ko­ny­wa­nia różnych zleceń, możemy Państwu za­pro­po­no­wać najlepsze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne. Dzięki od­po­wied­nie­mu dobraniu lakierów, uzy­sku­je­my po­wierzch­nie o różnym stopniu wybłysku i różnej struk­tu­rze, zgodnie z Państwa wy­ma­ga­nia­mi. W tym też celu stosujemy farby zewnętrze (po­­lie­­stro­­we), farby we­­w­nę­trz­ne (epo­k­sy­­do­­we) oraz mixy epo­k­sy­­do­­wo – po­­lie­­stro­­we, aby nasze la­kie­ro­wa­nie proszkowe przy­nio­sło za­mie­rzo­ne efekty.

  Jako pro­fe­sjo­nal­na lakiernia dy­­spo­­nu­­je­­my dwiema kabinami la­­kie­r­ni­­czy­­mi oraz dwoma piecami, dzięki czemu nasze mo­ż­li­­wo­­­ści są znaczne. Oprócz tego nasz transport we­­w­nę­trz­ny po­­zwa­­la­ nam wykonać malowanie proszkowe elementów o wymiarach gra­­ni­cz­nych 1500 x 2500 x  7015 i do­­pu­sz­cza­l­nym ciężarze je­d­no­st­ko­­wym do 1000 kg (z pewnymi za­­strze­­że­­nia­­mi). Dzięki temu jesteśmy jedną z nie­licz­nych lakierni, wy­ko­nu­ją­cych la­kie­ro­wa­nie proszkowe na potrzeby zleceń nie­ty­po­wych oraz w przypadku dużej ilości przedmio­tów prze­zna­czo­nych do malowania. Za­­pe­w­nia­­my krótkie terminy re­­a­li­­za­­cji zleceń bez obniżania jakości wy­ko­ny­wa­nych usług, tym bardziej że w naszej ofercie mamy także śru­to­wa­nie oraz prosz­ko­wa­nie.

  Jako firma o zasięgu działania na cały Śląsk, dy­­spo­­nu­­je­­my własnym trans­­po­r­tem, dowożąc po­ma­lo­wa­ne elementy do klientów z miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Olkusz, Sosnowiec, Tar­now­skie Góry.

  do góry strony